Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1744-1+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 721196
Katalogové èíslo 93254
Název dokumentu Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 1: Chemický rozbor
Anglický název Tests for chemical properties of aggregates - Part 1: Chemical analysis
Datum vydání 7/1/2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 8/1/2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.15 - Minerální stavební materiály a výrobky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1744-1+A12012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
86065ČSN EN 1744-1 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1744-1+A1 Tato norma určuje postupy pro chemické rozbory kameniva. Stanovuje referenční postupy a v některých případech alternativní metody, které se mohou používat, pokud dávají ekvivalentní výsledky. Pokud není uvedeno jinak, zkušební metody specifikované touto normou se smí použít pro řízení výroby, pro auditní zkoušky a zkoušky typu.