Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 450-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 722064
Katalogové èíslo 92284
Název dokumentu Popílek do betonu - Část 1: Definice, specifikace a kritéria shody
Anglický název Fly ash for concrete - Part 1: Definition, specifications and conformity criteria
Datum vydání 2/1/2013
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 3/1/2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/13
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 450-12012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
81117ČSN EN 450-1+A1 2008
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 450-1 Tato norma stanovuje požadavky na chemické a fyzikální vlastnosti i postupy kontroly jakosti pro křemičitý popílek, jak je definován v 3.2, pro použití jako příměs druhu II pro výrobu betonu včetně betonu vyráběného na staveništi nebo prefabrikované konstrukční dílce z betonu, který vyhovuje EN 206-1. Popílek vyhovující této normě se může také použít v maltě a injektážní maltě. Popílek získaný z jiných druhů materiálů nebo s vyšším procentem spoluspalovaných materiálů, než je uvedeno v kapitole 4, není předmětem evropské normy.