Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 934-2+A1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 722326
Katalogové èíslo 92018
Název dokumentu Přísady do betonu, malty a injektážní malty - Část 2: Přísady do betonu - Definice, požadavky, shoda, označování a značení štítkem
Anglický název Admixtures for concrete, mortar and grout - Part 2: Concrete admixtures - Definitions, requirements, conformity, marking and labelling
Datum vydání 12/1/2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 1/1/2013
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.91 - Stavební materiály a stavby (názvosloví)
91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 934-2+A12012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
84898ČSN EN 934-2 2010
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 934-2+A1 Tato norma stanovuje definice a požadavky pro přísady používané do betonu. Norma se vztahuje na přísady do prostého, vyztuženého a předpjatého betonu, které se používají do betonu vyráběného na staveništi, transportbetonu a betonu pro výrobu prefabrikátů. Požadavky na vlastnosti obsažené v této normě se týkají přísad používaných do betonu normální konzistence. Nelze je aplikovat na přísady určené pro jiné druhy betonu jako např. polosuché směsi a zavlhlé směsi.