Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 933-3
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 721193
Katalogové èíslo 90620
Název dokumentu Zkoušení geometrických vlastností kameniva - Část 3: Stanovení tvaru zrn - Index plochosti
Anglický název Tests for geometrical properties of aggregates - Part 3: Determination of particle shape - Flakiness index
Datum vydání 6/1/2012
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 7/1/2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.15 - Minerální stavební materiály a výrobky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 933-32012
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
50770ČSN EN 933-3 1997
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 933-3 Tato norma popisuje referenční metodu pro stanovení indexu plochosti kameniva, používanou při počátečních zkouškách typu a v případech sporu. V jiných případech, konkrétně při kontrole řízení výroby, smí být použity jiné metody s podmínkou, že jsou vhodné a podobné stanovené referenční metodě. Tato norma platí pro přírodní, umělé nebo recyklované kamenivo.