Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12464-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 360450
Katalogové èíslo 89989
Název dokumentu Světlo a osvětlení - Osvětlení pracovních prostorů - Část 1: Vnitřní pracovní prostory
Anglický název Light and lighting - Lighting of work places - Part 1: Indoor work places
Datum vydání 3/1/2012
Datum ukonèení platnosti 3/1/2022
Datum úèinnosti 4/1/2012
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/12
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.160.10 - Osvětlení vnitřních prostorů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12464-12011
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
69656ČSN EN 12464-1 2004
Byla nahrazena dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
514120ČSN EN 12464-1 2022
Anotace

ČSN EN 12464-1 Tato evropská norma stanovuje požadavky na osvětlení pro vnitřní pracovní prostory z hlediska zrakové pohody a zrakového výkonu osob s normálním zrakem. Uvedeny jsou všechny běžné zrakové úkoly, včetně zobrazovacích jednotek (DSE, display screen equipment). Tato evropská norma stanovuje požadavky na řešení osvětlení pro většinu vnitřních pracovních a přilehlých prostorů z hlediska kvantity a kvality osvětlení. K tomu jsou doplněna doporučení pro správnou osvětlovací praxi. Revidovaná norma byla oproti prvnímu vydání značně zdokonalena. Hlavní změny revidovaného znění normy: - je uvažována důležitost denního osvětlení; požadavky na osvětlení jsou všeobecně použitelné nezávisle na tom, je-li poskytováno umělým nebo denním osvětlením nebo jejich kombinací, - jsou specifikovány požadavky na minimální osvětlenost stropů a stěn, - je specifikována válcová osvětlenost a detailní informace o podání tvaru (modelaci), - rovnoměrnost osvětlení je přiřazena zrakovým úkolům a činnostem, - je definováno pozadí zrakového úkolu a specifikováno jeho osvětlení, - je definována síť kontrolních bodů podle EN 12464-2, - jsou uvedeny nové limity jasů svítidel používaných u zobrazovacích jednotek (DSE, display screen equipment) podle ISO 9214-307. Původní národní příloha, která byla vydána v r. 2005 formou Změny Z1, byla v přejímaném revidovaném znění podstatně zkrácena a vložena přímo do konečného znění normy jako informativní příloha NA.