Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN ISO/TS 27687
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 012011
Katalogové èíslo 87572
Název dokumentu Nanotechnologie - Termíny a definice nanoobjektů - Nanočástice, nanovlákno a nanodeska
Anglický název Nanotechnologies - Terminology and definitions for nano-objects - Nanoparticle, nanofibre and nanoplate
Datum vydání 3/1/2011
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 4/1/2011
Vìstník vydání (mìs/rok) 3/11
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 01.040.07 - Matematika. Přírodní vědy (názvosloví)
07.030 - Fyzika. Chemie
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN ISO/TS 276872009
ISO/TS 276872008
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN CEN ISO/TS 27687 Tato technická specifikace je seznamem termínů a definic vztahujících se k částicím v oblasti nanotechnologii. Je určena pro usnadnění komunikace mezi organizacemi a jednotlivci v průmyslu a těmi, kteří s průmyslem spolupracují.