Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13670
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732400
Katalogové èíslo 86077
Název dokumentu Provádění betonových konstrukcí
Anglický název Execution of concrete structures
Datum vydání 6/1/2010
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 7/1/2010
Vìstník vydání (mìs/rok) 6/10
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.080.40 - Betonové konstrukce
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 136702009
Zmìny
Opravy
Katalogové èísloOznaèeníRok vydáníOznaèení zmìnyDatum zrušení
88736ČSN EN 13670 2010Opr.1
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
32203ČSN 73 0210-2 1993
62228ČSN P ENV 13670-1 2001
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 13670 Tato evropská norma platí pro provádění betonových konstrukcí k získání zamýšlené úrovně spolehlivosti a použitelnosti během jejich doby užívání, jak je uvedeno v EN 1990, Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí , EN 1992, Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí a EN 1994, Eurokód 4: Navrhování spřažených ocelobetonových konstrukcí, s národně stanovenými parametry (NDPs), platnými v místě použití. Tato evropská norma má tři funkce: a) přenášet soubor požadavků během návrhu výrobci, tj. být spojovacím článkem mezi návrhem a prováděním, b) dát soubor normalizovaných technických požadavků na provádění při objednávce betonové konstrukce, c) sloužit jako podklad pro projektanta pro zajištění toho, že poskytuje zhotoviteli všechny potřebné technické informace pro provádění konstrukce (viz příloha A). Aby mohlo být dosaženo těchto cílů, projekt musí vyústit v soubor dokumentů a výkresů, které dají úplné informace požadované pro provádění stavby podle projektu. Tento soubor dokumentů je v této evropské normě nazýván "prováděcí specifikace". Tato norma nechává řadu bodů otevřených, které mají být stanoveny v prováděcí specifikaci.