Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 1744-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 721196
Katalogové èíslo 77414
Název dokumentu Zkoušení chemických vlastností kameniva - Část 5: Stanovení chloridových solí rozpustných v kyselině
Anglický název Tests for chemical properties of aggregates - Part 5: Determination of acid soluble chloride salts
Datum vydání 12/1/2006
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 1/1/2007
Vìstník vydání (mìs/rok) 12/06
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky česky
ICS kódy 91.100.15 - Minerální stavební materiály a výrobky
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 1744-52006
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 1744-5 Tato část evropské normy uvádí metodu pro stanovení chloridových solí rozpustných v kyselině, které mohou být přítomny v kamenivu. Tato zkouška je vhodná pro kameniva, kde obsah chloridů není v důsledku toho, že kamenivo bylo v kontaktu nebo ponořením ve slané vodě.