Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 206+A2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 732403
Katalogové èíslo 513231
Název dokumentu Beton - Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda
Anglický název Concrete - Specification, performance, production and conformity
Datum vydání 10/1/2021
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 11/1/2021
Vìstník vydání (mìs/rok) 10/21
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 206:2013+A22021
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
512427ČSN EN 206+A2 2021
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 206+A2 (73 2403) (1) Tato evropská norma platí pro betony pro konstrukce betonované na staveništi, montované konstrukce a pro prefabrikované konstrukční dílce pozemních a inženýrských staveb. (2) Beton podle této evropské normy může být: - obyčejný beton, těžký beton a lehký beton; - vyráběný na staveništi, transportbeton nebo beton vyráběný ve výrobně prefabrikovaných betonových výrobků; - zhutňovaný nebo samozhutnitelný, neobsahující vzduchové póry jiné než záměrně vytvořené. (3) Tato norma specifikuje požadavky pro: - složky betonu; - vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu a jejich ověřování; - mezní hodnoty složení betonu; - specifikaci betonu; - dodávání čerstvého betonu; - postupy řízení výroby; - kritéria shody a hodnocení shody. (4) Jiné evropské normy pro specifické výrobky, např. pro prefabrikované výrobky, nebo pro procesy mimo rozsah předmětu této normy, mohou vyžadovat nebo povolovat odchylky od této normy. (5) V jiných evropských normách mohou být uvedeny doplňující nebo odlišné požadavky pro speciální aplikace, např.: - beton používaný pro betonové vozovky a jiné dopravní plochy (např. betonové vozovky podle EN 13877-1); - speciální technologie (např. stříkaný beton podle EN 14487). (6) Pro specifické typy betonu a aplikace mohou být specifikovány doplňkové požadavky nebo odlišné zkušební postupy, jako např.: - beton pro masivní konstrukce (např. přehrady); - beton ze suché betonové směsi; - beton s Dmax = 4 mm a menší (malta); - samozhutnitelný beton (SCC) obsahující pórovité (lehké) nebo těžké kamenivo, nebo vlákna; - beton s otevřenou strukturou (např. propustný beton pro drenáž). (7) Tato norma se nepoužívá pro: - pórobeton; - pěnobeton; - beton s objemovou hmotností menší než 800 kg/m3; - žáruvzdorný beton. (8) Tato norma nepokrývá požadavky na bezpečnost a ochranu pracujících během výroby a dopravy betonu.