Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 197-2
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 722101
Katalogové èíslo 510675
Název dokumentu Cement - Část 2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností
Anglický název Cement - Part 2: Assessment and verification of constancy of performance
Datum vydání 8/1/2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 9/1/2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 8/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.10 - Cement. Sádra. Vápno. Malta
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 197-22020
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
95555ČSN EN 197-2 2014
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 197-2 Tento dokument stanovuje postup pro posuzování a ověřování stálosti vlastností (AVCP) cementů, včetně postupu pro osvědčení o stálosti vlastností výrobku. Dále zahrnuje technická pravidla pro řízení výroby závodu, další zkoušky vzorků odebraných ve výrobním závodě (interní kontrolní zkoušky) a ověřování vlastností cementu, počáteční inspekci výrobního závodu a řízení výroby závodu, průběžný dozor a ověřování a vyhodnocování řízení výroby závodu a zkoušky vzorků odebraných při auditu. Uvádí rovněž pravidla pro činnosti, které je třeba dodržovat v případě neshody, a požadavky na sklady. Slovo "cement" použité v tomto dokumentu se vztahuje jak k cementům pro obecné použití, definovaným v EN 197-1, tak k jiným cementům a pojivům, v jejichž normách výrobků je uveden odkaz na tento dokument a u nichž je prováděno osvědčení. Takový cement je vyráběn v určitém závodě a přísluší určitému druhu a určité pevnostní třídě podle definice a specifikace v příslušné normě výrobku. Pokyny uvedené v technické zprávě CEN/TR 14245 [1] obsahují informace pro aplikaci tohoto dokumentu. Tento dokument je spojen s přílohami ZA evropských norem na cement a pojiva, tj. EN 197-1, EN 14216, EN 14647, EN 413-1, EN 15743. Důvodem pro vypracování tohoto dokument je skutečnost, že obsahuje ustanovení, která jsou použitelná pro různé výrobky podle různých evropských norem.