Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12390-5
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731302
Katalogové èíslo 510451
Název dokumentu Zkoušení ztvrdlého betonu - Část 5: Pevnost v tahu ohybem zkušebních těles
Anglický název Testing hardened concrete - Part 5: Flexural strength of test specimens
Datum vydání 7/1/2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 8/1/2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 7/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12390-52019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508225ČSN EN 12390-5 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12390-5 (73 1302) Tento dokument uvádí metodu pro stanovení pevnosti v tahu ohybem zkušebních těles ze ztvrdlého betonu.