Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 12350-1
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 731301
Katalogové èíslo 509848
Název dokumentu Zkoušení čerstvého betonu - Část 1: Odběr vzorků a zkušební zařízení
Anglický název Testing fresh concrete - Part 1: Sampling and common apparatus
Datum vydání 4/1/2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 5/1/2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 4/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 91.100.30 - Beton. Betonové prefabrikáty
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 12350-12019
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
508184ČSN EN 12350-1 2019
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 12350-1 (73 1301) Tento dokument uvádí dva postupy pro odběr vzorků čerstvého betonu, a to pro odběr vzorku souhrnného a pro odběr vzorku lokálního. POZNÁMKA 1 - Požadavek na opakované promíchání vzorku před zkouškami čerstvého betonu nebo před zhotovením zkušebních těles je obsažen v příslušných normách. Pokud se míchání a odběr vzorků provádí v laboratoři, mohou být požadovány odlišné postupy. POZNÁMKA 2 - V tomto případě se používá kapitola 6, položka g). Kromě toho tato norma uvádí výčet zkušebního zařízení, které se uvádí ve dvou nebo více normách souboru EN 12350 a EN 12390-2.