Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN P CEN/TS 16850
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 012308
Katalogové èíslo 509431
Název dokumentu Ochrana společnosti - Pokyny pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních
Anglický název Societal and Citizen Security - Guidance for managingsecurity in healthcare facilities
Datum vydání 2/1/2020
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 3/1/2020
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/20
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu překlad
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 11.020 - Lékařské vědy a ochrana zdraví obecně
13.310 - Ochrana proti zločinu
91.040.10 - Stavby občanského vybavení
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
CEN/TS 168502015
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
99147ČSN P CEN/TS 16850 2016
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN/TS 16850 Tato TS poskytuje návod pro řízení bezpečnosti ve zdravotnických zařízeních. Zabývá se ochranou lidí, důležitých respektive kritických procesů, majetku a informovaností o bezpečnostních hrozbách. Tato TS se vztahuje na nemocnice a další místa, která poskytují zdravotnickou péči, jako například psychiatrické kliniky, domovy pro seniory a instituce pro hendikepované. Dále se vztahuje na osoby samostatně výdělečně činné poskytující zdravotnickou péči. Nevztahuje se na bezpečnost a ochranu zdraví při práci a požární bezpečnost.