Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 15662
Zmìna/oprava/svazek
Tøídicí znak 560680
Katalogové èíslo 505538
Název dokumentu Potraviny rostlinného původu - Multimetoda pro stanovení reziduí pesticidů s použitím analýzy založené na GC a LC po extrakci acetonitrilem/separaci a předčištění pomocí disperzní SPE - Modulární metoda QuEChERS
Anglický název Foods of plant origin - Multimethod for the determination of pesticide residues using GC- and LC-based analysis following acetonitrile extraction/partitioning and clean-up by dispersive SPE - Modular QuEChERS-method
Datum vydání 11/1/2018
Datum ukonèení platnosti
Datum úèinnosti 12/1/2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 11/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání ve věstníku
Zpùsob pøevzetí originálu vyhlášením
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy 67.050 - Obecné metody zkoušení a analýzy potravinářských produktů
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
OznaèeníRok vydání
EN 156622018
Zmìny
Opravy
Nahrazuje dokumenty
Katalogové èísloOznaèeníRok vydání
83231ČSN EN 15662 2009
Byla nahrazena dokumenty
Anotace

ČSN EN 15662 This European Standard stipulates a method for the analysis of pesticide residues in foods of plant origin, such as fruits (including dried fruits), vegetables (including dried vegetables), cereals and many processed products thereof by using GC, GC-MS(/MS), and/or LC-MS(/MS). The method has been collaboratively studied on a large number of commodity/pesticide combinations. Precision data are summarized in CEN/TR 17063. Guidelines for calibration are outlined in CEN/TS 17061.