Detailní informace o produktu

Typ produktu Česká technická norma (ČSN)
Oznaèení zákl. dokumentu ČSN EN 13915
Zmìna/oprava/svazek Z1
Tøídicí znak 723613
Katalogové èíslo 503638
Název dokumentu Prefabrikované sádrokartonové panely s pórovitým kartónovým jádrem - Definice, požadavky a zkušební metody
Anglický název Prefabricated gypsum plasterboard panels with a cellular paperboard core - Definitions, requirements and test methods
Datum vydání 2/1/2018
Datum ukonèení platnosti 4/1/2018
Datum úèinnosti 3/1/2018
Vìstník vydání (mìs/rok) 2/18
Vìstník zrušení
Zpùsob vydání samostatně tiskem
Zpùsob pøevzetí originálu
Bude pøeložena Ne
Použité jazyky
ICS kódy
Subsektor
Deskriptory
Klíèová slova
Harmonizace Informace o harmonizovaných a urèených normách jsou zveøejnìny v Databázi harmonizovaných norem
Zapracované dokumenty
Anotace ČSN EN 13915 Tato norma určuje vlastnosti a požadavky na prefabrikované panely vyráběné ze sádrokartonových desek podle EN 520 a pórovitého kartónového jádra, určené pro lehké příčky, obklady a obložení pro obecné použití v budovách.Týká se následujících požadavků: reakce na oheň, propustnosti vodní páry, pevnosti v tahu za ohybu (zatížení v tahu za ohybu) a tepelné odolnosti, zkoušené podle příslušných evropských zkušebních metod, dále norma určuje postupy pro hodnocení shody výrobků, pro něž je určena.